شورای عالی سرمایه گذاری: تکمیل راهنماهای رویه ای ، دستورالعمل های اجرایی قانون سرمایه گذاری جدید

دمشق – سانا

شورای عالی سرمایه گذاری در جلسه روز دوشنبه خود به ریاست مهندس حسین آرنوس که وظیفه تشکیل کابینه را بر عهده دارد ، تصمیم گرفت تا اقدامات لازم را برای تکمیل راهنماهای رویه ای و دستورالعمل های اجرایی قانون سرمایه گذاری جدید شماره 18 برای سال 2021 در حداکثرتا  زمان 15 سپتامبر تسریع کند. به طوری که همه سرمایه گذاران می توانند از مزایا و مشوق هایی که قانون شامل آنها می شود ، علاوه بر ساده سازی مراحل هر پروژه سرمایه گذاری ، استفاده کنند.

در اولین جلسه خود پس از صدور قانون سرمایه گذاری جدید ، این شورا پذیرش همه درخواست های ارائه شده توسط سرمایه گذاران به آژانس سرمایه گذاری سوریه در همه زمینه های سرمایه گذاری و ثبت مستقیم آنها را تأیید کرد و به آژانس اجازه تا مجوز پروژه های سرمایه گذاری را پس از ارسال آنها به شورای عالی سرمایه گذاری ظرف 15 روز برای تصویب و انجام اقدامات لازم تا زمان اجرای دستورالعمل های اجرایی و راهنماهای رویه ای داد .

این نشست بر اهمیت برخورد با انعطاف پذیری و تسهیل رویه های مربوط به درخواست سرمایه گذاران و ایجاد مشوق برای سرمایه گذاری در شهرها و مناطق صنعتی تأکید کرد..