کاخ علی ادیب در شهر ساحلی جبله یک میراث فرهنگی و تاریخی است

شاهد أيضاً

پیوستن شهرک محجه در درعا به توافق حل و فصل

پیوستن شهرک محجه در درعا به توافق حل و فصل