هزار اثر هنرجویان هنرهای پلاستیکی در مرکز فرهنگی العدوی در دمشق

هزار اثر هنرجویان هنرهای پلاستیکی در مرکز فرهنگی العدوی در دمشق