وصل مجدد برق استان دیر الزور پس از تعمیر خط جندر التیم

دير الزور – سانا

شركت عمومی برق رسانی دیر الزور پس از تعمیر یک نقض فنی در خط 230 کیلو ولت جندر التیم برق استان دیر الزور را مجددا وصل کرد.

مدیر عامل این شرکت به خبرنگار سانا گفت: با تعمیر خط برق رسانی جندر التیم توسط کارگاه های شرکت، برق استان دیر الزور مجددا وصل شد.