تصاویر از برف امروز شهرک های حضر و جباثا الخشب در حومه شمالی قنیطره