مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور اسد برای یک سفر رسمی وارد مسکو شد و طی آن با رئیس جمهور پوتین گفتگو می کند 3-14-2023